PRESELILI SMO SE
Log - Brezovica, Loška cesta 16
051 428 273

Pogoji poslovanja

  • AKCIJA: Granitne ploščice od 25,90 €/m2
  • Dekorativni kamen od 29,70 €/m2
  • Granitne kocke od 0,16 €/kos
  • Granitni robniki od 8,55 €/tm
  • Kamniti mozaiki od 39,60 €/m2
  • Naredimo vam najugodnejšo ponudbo!

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

OMC, trgovina in inženiring, d.o.o.
Ljubljana, Plemljeva ulica 2
1210 Ljubljana – Šentvid
Matična številka: 3893120000
Davčna številka: SI 77137132

(v nadaljevanju OMC)

 

1.SPLOŠNO

 

1.1 Splošni pogoji poslovanja družbe OMC urejajo pravna razmerja med družbo OMC kot Prodajalcem in pravno ali fizično osebo kot Kupcem blaga in storitev iz prodajnega programa Prodajalca.

 

1.2 Splošni pogoji poslovanja družbe OMC se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med Prodajalcem in Kupcem, razen če se glede posameznih pravic in obveznosti Prodajalec in Kupec izrecno dogovorita drugače. V primeru dogovorov med Prodajalcem in Kupcem, ki posamezne pravice in obveznosti urejajo drugače kot ti Splošni pogoji poslovanja družbe OMC, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh pogojev.

 

1.3 Splošni pogoji poslovanja družbe OMC prevladujejo nad morebitnimi splošnimi in posebnimi pogoji Kupca, razen v primeru, če se Kupec in Prodajalec izrecno pisno dogovorita drugače.

 

2. PONUDBE IN NAROČILO

 

2.1 Kupčevo naročilo postane za Prodajalca zavezujoče šele po tem, ko Kupec prejme s strani Prodajalca pisno potrditev naročila.

 

2.2 Prodajalec zagotavlja pogoje iz ponudbe ali predračuna samo v okviru veljavnosti ponudbe ali predračuna.

 

2.3 V primeru, da želi Kupec po prejemu pisne potrditve naročila, le tega spremeniti ali preklicati, mora Prodajalcu povrniti vse stroške, ki so mu pri tem nastali. Kupec ne more preklicati ali spremeniti naročila po prejemu pisne potrditve naročila s strani Prodajalca, če gre za blago, ki je narejeno po navodilih in načrtih Kupca ali izključno za Kupca, razen če se Prodajalec s tem izrecno strinja.

 

3. CENE

 

3.1 V kolikor med Prodajalcem in kupcem ni posebej drugače dogovorjeno, veljajo cene Prodajalca po vsakokratno veljavnem ceniku ali ponudbi. Vse cene so v evrih.

 

3.2 Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko v primeru spremembe cen surovin na svetovnem trgu, stroškov dela in drugih stroškov obratovanja ter menjalnih tečajev izvede uskladitev cen tudi za tiste dobave, ki na dan začetka veljavnosti uskladitve cen še niso bile dobavljene.

 

4. PLAČILNI POGOJI

 

4.1 Plačilni rok je rok oziroma dan, ko mora kupec celotni znesek fakture nakazati na TRR Prodajalca. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar/kupnina na Prodajalčevem računu. V primeru zamude s plačilom si Prodajalec pridržuje pravico do zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti in vseh stroškov, ki nastanejo v zvezi z opominjanjem in izterjavo.

 

4.2 V kolikor ni drugače dogovorjeno, lahko Prodajalec ob sklenitvi pogodbe oz. potrditvi naročila od Kupca zahteva delno ali celotno predplačilo naročila (avans), V kolikor ni drugače dogovorjeno, lahko Prodajalec ob sklenitvi pogodbe oz. potrditvi naročila od Kupca zahteva delno ali celotno predplačilo naročila (avans), dobavo blaga oziroma izvedbo storitve pa Prodajalec opravi po prejemu avansa. Plačilni rok oz. zapadlost je navedena v skladu s pogodbenimi določili na fakturi.

 

4.3 Če se kupcu znatno poslabša plačilna sposobnost oziroma ne more nuditi zadostnega zavarovanja plačila ali je Kupec ob zavarovanju plačila podal Prodajalcu neresnične podatke, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo, razen če Kupec, na zahtevo Prodajalca, zagotovi ustrezno zavarovanje. Že dobavljeno blago, mora kupec na svoje stroške vrniti Prodajalcu.

 

4.4 V primeru reklamacije Kupca glede kvalitete in količine blaga oziroma izvedbe storitve oziroma v primeru zavrnitve fakture, mora Kupec plačati nesporni znesek fakture.

 

4.5 Kupec lahko zavrne fakturo najkasneje v roku osmih dni od prejetja. Zavrnitev fakture mora Kupec natančno razložiti in utemeljiti. V primeru zamude ali neutemeljene oziroma nezadostne obrazložitve se šteje, da Kupec fakturo sprejema v celoti.

 

4.6 V primeru Kupčeve zamude s plačilom za petnajst dni ali več, lahko Prodajalec spremeni prodajne pogoje, tudi za dobave, ki so že bile izvedene, niso pa še bile plačane, ali odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

 

4.7 Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, če ni izrecno dogovorjeno drugače. Do celotnega poplačila fakture je lastnik blaga družba OMC d.o.o.

 

4.8 Za kupljeno blago Kupcu denarja Prodajalec ne vrača. Možna je eventuelna zamenjava blaga z predhodnim soglasjem pooblaščene osebe za zastopanje družbe OMC. Prodajalec ima pravico v primeru zamenjave blaga  zaračunati Kupcu manipulativne stroške. V primeru izstavitve dobropisa, je veljavnost le tega 24 mesecev, v kolikor se Kupec in Prodajalec ne dogovorijo drugače.

 

5. DOBAVA BLAGA IN IZVEDBA STORITVE

 

5.1 V kolikor ni drugače dogovorjeno, določi Prodajalec ob sklenitvi pogodbe oz. potrditvi naročila od Kupca dobavne roke, ki pričnejo teči z dnem plačila avansa.

 

5.2 Kupec je dolžan prevzeti blago v roku, določenem v potrditvi naročila. Če Kupec v določenem roku ne prevzame blaga, ga lahko Prodajalec uskladišči v svojem skladišču. Če Kupec blaga ne prevzame v roku osmih dni od datuma obvestila o pripravljenosti za prevzem, lahko Prodajalec zaračuna 0,5 % od prodajne vrednosti blaga, ki se pri Prodajalcu skladišči za Kupca, za vsak začeti dan zamude, kot stroške, ki jih ima Prodajalec zaradi skladiščenja blaga, in sicer od dneva ko je Kupec prišel v zamudo do dejanskega prevzema blaga. Če Prodajalec blaga ne more skladiščiti v svojem skladišču, ga lahko skladišči v drugih primernih skladiščih, na stroške Kupca.

 

5.3 Če Kupec blaga ne prevzame v roku tridesetih dni od datuma, določenega za prevzem, ga Prodajalec pisno pozove, naj blago prevzame v dodatnem roku, ki ni krajši od osem dni. Če Kupec blaga ne prevzame niti v dodatnem roku, ga lahko Prodajalec proda. Od prejete kupnine si lahko Prodajalec poplača stroške, ki so mu pri tem nastali.

 

5.4 V primeru kupčeve zamude pri prevzemu blaga, preide nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja blaga na kupca z dnem, ko je prišel v zamudo.

 

6. VIŠJA SILA

 

6.1 Prodajalec ne odgovarja za delno izpolnitev ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je le-ta posledica dogodkov, katerim se Prodajalec ni mogel izogniti, jih preprečiti ali jih odpraviti (višja sila).

 

6.2 Kot višja sile se razumejo dogodki, kot na primer: požar, poplave, potresi, upori, vojne ali oboroženi spopadi, teroristični napadi, epidemije, izpadi elektrike, nedelovanje svetovnega spleta, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot npr. embargo, zaplemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomanjkanje materiala na svetovnem trgu, redukcije dobave energije in ostale ovire, ki so neodvisne od volje Prodajalca. Kot višja sila se razume tudi pomanjkanje materiala ali storitev pri Prodajalčevih dobaviteljih ali podjetjih, ki jih Prodajalec vključuje v izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti, kot tudi njihove zamude pri dobavi blaga ali storitev Prodajalcu.

 

6.3 V primeru, ko je izpolnitev Prodajalca onemogočena zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora Prodajalec o tem takoj obvestiti kupca. V tem primeru se rok dobave oziroma izpolnitve podaljša za čas trajanja razlogov višje sile in njenih posledic. Če višja sila traja več kot tri  mesece, lahko Kupec ali Prodajalec nemudoma odstopita od pogodbe brez odškodnine ali podobnih nadomestil.

 

7. GARANCIJA IN STVARNE NAPAKE

 

7.1 Prodajalec zagotavlja, da je vse blago narejeno v skladu s specifikacijami in v skladu s svetovnimi standardi za tovrstne izdelke. Če ni izrecno drugače dogovorjeno, Prodajalec jamči za brezhibnost blaga z dvanajst mesečnim garancijskim rokom od dneva, ko je bilo blago dobavljeno Kupcu, oziroma dvanajst mesečnim garancijskim rokom od dneva, ko je bilo blago vgrajeno oziroma uporabljeno.

 

7.2 Garancija ne vključuje:

– fizičnih poškodb;

– odstopanja v barvi ali strukturi kamna, ki so dar narave in niso vzrok reklamacije;

– stroškov prevoza blaga/kamna, potnih stroškov, nastanitve serviserjev in delovne sile;

– stroškov v zvezi z montažo in demontažo kamna;

– škode zaradi višje sile;

– predelav s strani nepooblaščene osebe;

– škode zaradi nepravilne uporabe blaga/kamna;

– škode nastale pri prevozu ali raztovarjanju blaga/kamna.

– škode zaradi naravnih fizikalnih značilnosti blaga/kamna

 

7.3 Garancija ne velja v naslednjih primerih:

– v primeru poškodovanja originalne embalaže

– v primeru vgrajenega blaga/kamna ni možna zamenjava ali reklamacija

– v primeru posega v blago s strani nepooblaščene osebe;

– če blago ni uporabljeno za namene, za katere je narejeno, oziroma če se uporabi za namene, ki presegajo običajno rabo;

– če se ne upošteva Prodajalčevih ali proizvajalčevih navodil za uporabo kamna

 

7.4 Kupec je dolžan blago pregledati nemudoma, oziroma takoj ko je to mogoče. Kupec mora morebitne stvarne napake reklamirati takoj, vendar najkasneje v roku osmih dni od dneva dobave. V primeru skritih napak, mora kupec le te reklamirati takoj, vendar najkasneje v roku osmih dni od kadar je napako odkril. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo po poteku osmih dni od dneva dobave.

 

7.5 V primeru uveljavljanja stvarnih napak oziroma garancije, mora Kupec omogočiti Prodajalcu, da blago pregleda. V ta namen mora Kupec Prodajalcu posredovati vse potrebne informacije in slike blaga z napako. Prodajalec denarja za kupljeno blago Kupcem ne vrača. Denar se Kupcu vrne le v primeru dokazane stvarne napake pod pogojem da Prodajalec ne uspe v 60 dneh od uveljavljanja stvarne napake zagotoviti ustreznega blaga.

 

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 

8.1 Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala Kupcu kot posledica Prodajalčevih zamud pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali nenatančnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani Kupca.

 

8.2 Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, Prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljen dobiček, poškodovanje drugih Kupčevih stvari, škode zaradi nedelovanja opreme, zastoja proizvodnje, in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode Kupca.

 

8.3 V vsakem primeru, je skupna in maksimalna odgovornost Prodajalca in z njim povezanih oseb, zaposlenih, poslovodij in podizvajalcev omejena na vrednost blaga, ki je povzročila škodni dogodek.

 

9. REŠEVANJE SPOROV

 

9.1 Vsa morebitna nesoglasja in spore bosta Prodajalec in Kupec reševala sporazumno, v primeru spora se dogovorita pristojnost po sedežu Prodajalca.

 

10. VELJAVNOST

 

10.1 Ti splošni prodajni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se Prodajalec in kupec predhodno pisno izrecno drugače dogovorita.

 

10.2 Če se katerakoli določba teh splošnih pogojev izkaže za nično ali neveljavno, to ne vpliva na ostale določbe teh splošnih pogojev. V tem primeru bosta Prodajalec in kupec nično ali neveljavno določbo v posebnem dogovoru nadomestil z novo, veljavno določbo, da bosta dosegli prvotno želeni namen.

 

10.3 Prodajalec si pridružuje pravico do spremembe določil Splošni pogoji poslovanja družbe OMC.

 

10.4 Splošni pogoji družbe OMC veljajo od 01.10.2018 dalje. Objavljeni so na spletni strani družbe OMC (www.omc.si) in se nahajajo tudi na vsakem dokumentu družbe OMC (ponudba, račun ..).

 

 

OMC, trgovina in inženiring, d.o.o.